Quản trị khách sạn (Đại học)

Năm học Học kỳ Tên học phần Số tín chỉ
Năm 1 Học kỳ 1 Văn hóa tổ chức 1
Tổng quan Du lịch 3
Tin học đại cương 2
General English 1 4
Học kỳ 2 Phương pháp học đại học 1
Pháp luật đại cương 2
Kinh tế vi mô 3
Quản trị học 3
Tâm lý khách Du lịch 2
Văn hóa ẩm thực 2
Tin học văn phòng 2
General English 2 4
General English 3 4
Kinh tế vĩ mô 3
Năm 2 Học kỳ 3 Phương pháp NCKH 1
Kỹ năng giao tiếp trong DL 2
Toán xác xuất và thống kê 3
Lý thuyết nghiệp vụ bàn 2
Nghiệp vụ bar 1 3
General English 4 4
Communication 2 3
Học kỳ 4 Pháp luật đại cương 2
Communication 3 3
Anh văn chuyên ngành KS 1 3
Anh văn chuyên ngành KS 2 3
TH nghiệp vụ bàn 1 3
TH nghiệp vụ bàn 2 3
T.tập NN 3 tháng 3
Communication 1 3
Năm 3 Học kỳ 5 Lịch sử văn minh thế giới 2
General English 6 4
Kế toán Du lịch 2
Tổ chức sự kiện 3
Nghiệp vụ lễ tân 1 3
Nghiệp vụ lễ tân 2 3
   
Học kỳ 6 Cơ sở Văn hóa Việt Nam 3
Địa lý du lịch 2
Marketing du lịch 1 2
Marketing du lịch 2 2
Thanh toán quốc tế 2
Nghiệp vụ bar 2 2
N. vụ chế biến món ăn 1 3
N. vụ chế biến món ăn 2 3
Nghiệp vụ buồng 3
Quản trị nhà hàng 2
T.tập NV Lưu trú 3 tháng 4
English for TOEIC 1 3
Năm 4 Học kỳ 7 Triết học MLN 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
Đường lối cách mạng VN 2
Tư duy phản biện và sáng tạo 2
Quản trị doanh thu KS 3
Quản trị nguồn nhân lực 3
Quản trị chất lượng dịch vụ DL 3
Quản trị tài chính DL 2
English for TOEIC 2 3
Học kỳ 8 Chăm sóc khách hàng 2
Đề án 1
Thực tập tốt nghiệp 5 tháng 4
Khóa luận tốt nghiệp 6
Phần mềm quản lý KS-NH 2
Phần mềm đồ họa Codrel 2