Quản trị khách sạn (Đại học liên thông)

Năm học Học kỳ Tên học phần Số tín chỉ
Năm 1 Học kỳ 1 PP học Đại học 1
Phương pháp nghiên cứu khoa học 1
Kinh tế vi mô 3
Kinh tế vĩ mô 3
Địa lý du lịch 2
Văn hóa ẩm thực 2
Kế toán và nghiệp vụ thanh toán 4
Học kỳ 2 Nghiệp vụ chế biến món ăn 2 3
Quản trị nguồn nhân lực 3
Quản trị chất lượng dịch vụ DL 3
Chăm sóc khách hàng 2
Đề án 1
Năm 2 Học kỳ 3 Thực tập tốt nghiệp 4
Khóa luận tốt nghiệp 6