Thông báo về việc hoàn thành ĐGRL trực tuyến HKII 2017-2018 

 

Thông báo về việc hoàn thành ĐGRL trực tuyến HKII 2017-2018 

1. Hướng dẫn

SV làm ĐGRL trực tuyến bằng tài khoản cá nhân của sinh viên trên web: http://sinhvien.donga.edu.vn/Sinh-vien/dang-nhap?ReturnUrl=%2fSau khi đăng nhập, SV click vào Góc riêng sinh viên, chọn điểm rèn luyện và hoàn thành điểm rèn luyện chậm nhất là 05 ngày sau khi có kết quả học tập kì II năm học 2017 - 2018.

2CVHT triển khai cho lớp hoàn thành biên bản họp lớp và xác nhận SV ở nơi cư trú (sinh viên liên thông và chính quy đều phải làm). Nếu không có xác nhận nơi cư trú mà có lý do chính đáng thì yêu cầu SV phải làm tường trình nói rõ lý do trình tập thể lớp và CVHT xem xét chấm điểm phù hợp và đính kèm theo phiếu đánh giá rèn luyện).

3. Phiếu ĐGRL của SV làm trực tuyến nên sẽ không cần in ra đóng tập. 

4 CVHT sẽ nhập Bảng tổng hợp ĐGRL  của học kì II năm học 2017 -2018 và bảng tổng hợp ĐGRL của  cả năm học 2017 - 2018 lên phần mềm, in ra, có chữ ký của CVHT và lãnh đạo khoa và gửi trực tiếp về phòng 201 (c. Tú) kèm với tập ĐGRL như hướng dẫn bên dưới.