Tuyển sinh lớp hướng dẫn viên Du lịch 2018

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số:        /TB - ĐHĐA                                                       Đà Nẵng, ngày      tháng      năm 2018

                       

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH NĂM 2018

Trường Đại học Đông Á thông báo tuyển sinh lớp hướng dẫn viên du lịch năm 2018 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

- Tốt nghiệp trung học, cao đẳng ngành du lịch hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc khối kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn.

- Tốt nghiệp hoặc sinh viên năm 3,4 khối kiến thức cơ bản về địa lý, lịch sử, văn hóa, kinh tế - xã hội, chính trị.

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành du lịch hoặc Sinh viên 3,4 đang học đại học chuyên ngành du lịch.

II. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ NHẬP HỌC

TT

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

1

Nhận hồ sơ xét tuyển

Trước 30/07/2018

 

2

Khai giảng

10-15/08/2018

 

 

III. THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ HỌC PHÍ

  1.  

Đối tượng

Thời gian

Học phí

Ghi chú

  1.  

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành du lịch hoặc Sinh viên 3,4 đang học đại học chuyên ngành du lịch

1 tháng

1.800.000đ

 

  1.  

Tốt nghiệp hoặc sinh viên năm 3,4 khối kiến thức cơ bản về địa lý, lịch sử, văn hóa, kinh tế - xã hội, chính trị

2 tháng

2.400.000đ

 

  1.  

Tốt nghiệp trung học, cao đẳng ngành du lịch hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc khối kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn

3 tháng

3.000.000đ

 

IV. HỒ SƠ XÉT TUYỂN

  • Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của nhà trường) download tại Website donga.edu.vn/tuyensinh;
  • 03 ảnh cỡ 3x4 (Chụp không quá 3 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ)

V. ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

            Thí sinh chuyển phát nhanh hồ sơ xét tuyển qua đường bưu điện hoặc đến nộp trực tiếp tại trường Đại học Đông Á theo địa chỉ: Phòng Tuyển sinh, Trường Đại học Đông Á

33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Điện thoại: 02363.519.929 –02363. 3519.991 – 02363. 531.332 – Hotline: 0901.955.855 – 0901.955.655 – 0989.500.668.  Hoặc truy cập tại Website của trường để biết thông tin chi tiết:  www.donga.edu.vn, www.donga.edu.vn/tuyensinh,  Email: tuyensinh@donga.edu.vn.

Nơi nhận:                                                      

- Ban Giám hiệu {Để ch/đạo};                        

- Các phòng ban, khoa {Để phối hợp t/ hiện};

- Lưu: VT, TS.    

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH HĐTS

 

                   TS. ĐỖ TRỌNG TUẤN