Thông báo triển khai kỳ thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp của sinh viên bậc đại học khóa 15 và cao đẳng Khóa 16

Sinh viên chú ý đọc kỹ nội dung các văn bản nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thực tập và khoá luận