Thông báo triển khai thời gian nghỉ hè và tổ chức các lớp học kỳ hè

THÔNG BÁO

 V/v triển khai thời gian nghỉ hè và tổ chức các lớp học kỳ hè

 Năm học 2018-2019

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019;           

        Nay Ban Giám hiệu thông báo thời gian nghỉ hè, tổ chức học lại, học GDQP – AN, học chuyển đổi (CĐ), Kỹ thuật viên tin học (KTVTH), Kỹ năng (KN) như sau:

1.Thời gian nghỉ hè:

TT

Bậc học

Khóa học

Ngành học

Thời gian nghỉ

Bắt đầu

Kết thúc

1

 

Đại học

Hệ chính quy

2016 – 2020

Tất cả các ngành

01/7/2019

11/8/2019

2017 – 2021

Tất cả các ngành

01/7/2019

11/8/2019

2018 – 2022

Tất cả các ngành

01/7/2019

11/8/2019

Từ ngày 07/7/2019 đến 01/8/2019 SV tham gia học GDQP tại trường Quân sự Quân khu 5

2

Cao đẳng

Hệ chính quy

2017 – 2020

Tất cả các ngành

01/7/2019

11/8/2019

3

Đại học liên thông 1.5 năm và hệ vừa học vừa làm

2018 – 2020

Tất cả các ngành

01/7/2019

11/8/2019

2019 - 2021

Tất cả các ngành

4

Đại học liên thông 2.5 năm và hệ vừa học vừa làm

2017 – 2020

Tất cả các ngành

01/7/2019

11/8/2019

2018 – 2021

Tất cả các ngành

2019 – 2022

Tất cả các ngành

2. Học Giáo dục quốc phòng – An ninh (Khóa 18 chính quy)

 • Nội dung đào tạo 3 học phần, học thống nhất 1 chương trình; thời gian học 4 tuần.
 • Thời gian đào tạo từ ngày 08/7/2019 đến 01/8/2019.
 • Địa điểm: Trung tâm GDQP-AN Đà Nẵng -Trường Quân sự QK5.
 • Đúng vào lúc 14h ngày 07 tháng 7 năm 2019 - Toàn thể sinh viên có mặt tại sân trường Đại học Đông Á (33 Xô Viết Nghệ Tĩnh) để di chuyển bằng ôto

3.Học lại và thi:

3.1 Đối tượng:

 • SV có điểm học phần Loại không đạt: F (< 4,0) Kém.
 • SV có điểm học phần Loại đạt: D (4,0 – 5,4) có nguyện vọng đăng ký học lại học phần để cải thiện điểm trung bình chung tích lũy.

3.2 Thời gian đăng ký và mở lớp:

 • Nhận đơn đăng ký học theo yêu cầu: từ ngày 20/6/2019 đến ngày 30/6/2019.
 • Thời gian học và thi: từ ngày 01/7/2019 đến ngày 10/8/2019.

     (SV theo dõi thông báo V/v mở lớp học phần đối với sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện học kỳ Hè năm học 2018-2019 tại trang sinhvien.donga.edu.vn).

4. Đào tạo các học phần KTVTH, KN và CĐ cho bậc đào tạo liên thông:

 • SV bậc Đại học liên thông 18B (2018 – 2020) và Đại học liên thông 17C (2017 – 2020) và 18C (2018 – 2021) thuộc diện phải học các học phần KTVTH, KN và CĐ sẽ tham gia học tập ngày từ 01/7/2019 – 11/8/2019.
 • SV theo dõi lịch học tại hệ thống website sinhvien.donga.edu.vn.

5. THỜI GIAN HỌC TẬP NĂM HỌC MỚI (2019 – 2020):

 • Ngày 12/8/2019:  tập trung học năm học mới, sinh viên (SV) xem thời khoá biểu học kỳ I năm học 2019 – 2020 tại hệ thống bảng tin và Website của Nhà trường.