Ban Chấp hành Đoàn khoa Du lịch nhiệm kỳ 2021 - 2022

Chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn khoa Du lịch nhiệm kỳ 2021 - 2022.

Chúc mừng những gương mặt năng nổ và đầy nhiệt huyết sẽ dẫn dắt cho Liên chi Đoàn Khoa Du lịch trở nên vững mạnh. 💕💕

🔔 Và dưới đây là đại diện chính thức của Ban Chấp hành Đoàn khoa DU LỊCH nhiệm kỳ 2021 - 2022. 🔔

===========================================

1. Đ/c: TRẦN THỊ DIỄM Bí thư Liên chi Đoàn🔥 - Lớp AH19A1B

2. Đ/c: PHẠM QUỐC ANH Phó Bí thư LCĐ🔥 - Lớp AH19A2A

3. Đ/c: TRẦN NGUYỄN KIỀU ANH Phó Bí thư LCĐ🔥 - Lớp AH19A2B

4. Đ/c: NGUYỄN NGÔ BẢO HÂN Ủy Viên Ban Chấp LCĐ🔥 - Lớp AH20A1A

5. Đ/c: VŨ THỊ BÍCH NGỌC Ủy viên Ban CHẤP HÀNH LCĐ 🔥 - Lớp AH20A3A

6. Đ/c: NGUYỄN HUY HOÀNG Ủy viên Ban Chấp Hành LCĐ 🔥 - RB20A1A

7. Đ/c: PHAN HOÀNG HÀ Ủy viên Ban Chấp Hành LCĐ 🔥 - AH21A1B

===========================================