Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành công văn về giấy tờ hướng dẫn viên mang theo khi hành nghề hướng dẫn du lịch