Công bố Danh sách GVHD TTTN & KLTN của Khóa 18 năm học 2022-2023

Căn cứ Kế hoạch đã được BHG phê duyệt, Khoa Du lịch công bố Danh sách GVHD TTTN & KLTN của Khóa 18 năm học 2021-2022:

1. Danh sách GVHD Thực tập Tốt nghiệp (TTTN) : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Tgpd_IgofUykP66dx2hKPJ0V4whGU-1J/edit?usp=sharing&ouid=117405279032446807632&rtpof=true&sd=true

2. Danh sách GVHD Khoá luận Tốt nghiệp (KLTN): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tz9Fb4Hp4souBrKHU-B2Cac7MssN8ffS/edit?usp=sharing&ouid=117405279032446807632&rtpof=true&sd=true

3. Hạn cuối nộp bài: 24/05/2022

4. Thời gian công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ KLTN: 27/05/2022

5. Thời gian bảo vệ KLTN: 02/06/2022 - 03/06/2022