DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH CẤP KHOA ĐƯỢC BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG NĂM 2021-2022

Khoa Du lịch thông báo danh sách đề tài NCKH cấp Khoa được bảo vệ đề cương năm 2021-2022

CÁC MỐC THỜI GIAN SV VÀ GVHD LƯU Ý THỰC HIỆN

1. GVHD làm việc với SV để hoàn thành đề cương và thuyết minh theo mẫu trước ngày 20/11

2.  Thời gian BVĐC (bảo vệ đề cương) từ 22/11 -26/11/2021, Lịch BVĐC khoa sẽ báo cho GV và SV thông qua các thư ký BVĐC

3.  Sau khi bảo vệ, nhóm SV nộp 2 bản đề cương hoàn chỉnh về cho thư ký hội đồng

DANH SÁCH  ĐỀ TÀI NCKH CẤP KHOA ĐƯỢC BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG NĂM 2021-2022