Danh sách sinh viên Thực tập quốc tế Khóa 18A Khoa Du lịch rút học phần

Khoa Du lịch thông báo Danh sách SV tham gia Thực tập quốc tế đăng ký rút học và đã được phê duyệt

Sinh viên lưu ý: Những SV có tên trong danh sách sẽ được "ghép lớp học lại" không đóng phí khi thực tập trở về và có nguyện vọng học hoàn thành học phần đã rút.

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐI TTQT XIN RÚT HỌC PHẦN
             
STT Họ và tên IDSV Ngày Sinh Lớp sinh hoạt Học phần Lý do
1 Đặng Thị Quỳnh Như 43439 6/4/2000 AH18A1A Khóa luận tốt nghiệp SV thực tập quốc tế
2 Huỳnh Lâm Bảo Ngọc 44559 12/8/2000 AH18A1A Chuẩn MOS Excel
Khóa luận tốt nghiệp
SV thực tập quốc tế
3 Huỳnh Thị Kim Tuyền 44716 1/12/2000 AH18A1A Chuẩn MOS Excel
Khóa luận tốt nghiệp
SV thực tập quốc tế
4 Lê Thị Hải 44652 3/1/2000 AH18A1A Chuẩn MOS Excel
Khóa luận tốt nghiệp
SV thực tập quốc tế
5 Lê Thị Linh Giang 44864 6/8/2000 AH18A1A Chuẩn MOS Excel
Khóa luận tốt nghiệp
SV thực tập quốc tế
6 Lê Thị Mỹ Linh 43926 7/17/2000 AH18A1A Chuẩn MOS Excel
Khóa luận tốt nghiệp
SV thực tập quốc tế
7 Lê Thu Hậu 44738 9/21/2000 AH18A1B Chuẩn MOS Excel
Giáo dục thể chất 3
SV thực tập quốc tế
8 Lý Thị Y Phụng 43131 11/4/2000 AH18A1A Khóa luận tốt nghiệp SV thực tập quốc tế
9 Nguyễn Duy Nhật 43485 12/10/2000 AH18A1A Khóa luận tốt nghiệp SV thực tập quốc tế
10 Nguyễn Hoàng Khánh Vy 44032 9/4/1999 AH18A1A Chuẩn MOS Excel
Khóa luận tốt nghiệp
SV thực tập quốc tế
11 Nguyễn Thị Tâm 43584 9/2/2000 AH18A1A Chuẩn MOS Excel
Khóa luận tốt nghiệp
SV thực tập quốc tế
12 Nguyễn Thị Thanh Thúy 45029 6/28/2000 AH18A1A Chuẩn MOS Excel
Khóa luận tốt nghiệp
SV thực tập quốc tế
13 Nguyễn Thị Thanh Vân 44020 7/19/2000 AH18A1A Chuẩn MOS Excel
Khóa luận tốt nghiệp
SV thực tập quốc tế
14 Nguyễn Thị Vui 44746 12/20/1999 AH18A1A Chuẩn MOS Excel
Khóa luận tốt nghiệp
SV thực tập quốc tế
15 Phạm Thị Phương Thảo 43358 4/27/2000 AH18A1A Khóa luận tốt nghiệp SV thực tập quốc tế
16 Phan Thị Thu Hiền 43996 9/3/2000 AH18A1A Chuẩn MOS Excel
Khóa luận tốt nghiệp
SV thực tập quốc tế
17 Trần Thị Diễm Mi 43164 6/24/2000 AH18A1A Chuẩn MOS Excel
Khóa luận tốt nghiệp
SV thực tập quốc tế
18 Trần Thị Duyên Hải 44820 4/6/2000 AH18A1A Khóa luận tốt nghiệp SV thực tập quốc tế
19 Trần Thị Huyên 44516 7/24/2000 AH18A1A Chuẩn MOS Excel
Khóa luận tốt nghiệp
SV thực tập quốc tế
20 Trần Thị Xuân Tuyến 43983 1/5/2000 AH18A1A Chuẩn MOS Excel
Khóa luận tốt nghiệp
SV thực tập quốc tế
21 Trịnh Thị Thu Thảo 43336 4/25/2000 AH18A1A Chuẩn MOS Excel
Khóa luận tốt nghiệp
SV thực tập quốc tế
22 Đặng Thị Kim Hồng 44205 2/18/2000 AH18A1A English for TOEIC 5
Lớp 21.2.K18TE5_HLYC_01
SV thực tập quốc tế