Quy trình Rút học phần

Hướng dẫn Quy trình Rút học phần cho sinh viên

1/ SV lấy mẫu đơn theo quy định P.QLĐT&CTSV tại đây: https://docs.google.com/document/d/0B4KCbzlCEYoxalFIVTM0cENRbzQ5cjdTSnlTMlJvV3BfQkhr/edit?resourcekey=0-ycgIHaBxxgZB76IXnmsrGg

2/ Điền đầy đủ thông tin (viết tay/đánh máy) và chuyển đơn cho Cố vấn học tập ký xác nhận, đồng ý.

3/ Cố vấn học tập tổng hợp đơn rút học phần của sinh viên theo lớp, chuyển cho giáo vụ Khoa 

4/ Sau khi Lãnh đạo Khoa xác nhận, Giáo vụ chuyển tiếp đơn cho P.QLĐT&CTSV xem xét phê duyệt

5/ Giáo vụ Khoa thông báo cho CVHT kết quả đơn đã được duyệt, CVHT chuyển tiếp thông tin đến sinh viên

6/ Giáo vụ Khoa thực hiện xóa tên sinh viên trong danh sách lớp học phần đã xin rút. Sau này, sinh viên muốn học hoàn thành học phần đã rút thì tiếp tục làm đơn “đăng ký ghép lớp (không đóng phí)”.

LƯU Ý:

  • Chỉ làm đơn rút học phần đối với học phần vừa được triển khai.
  • Sinh viên điền đầy đủ thông tin, chính xác và nêu rõ lý do chính đáng để được xử lý.
  • Trong tình hình dịch Covid, CVHT hỗ trợ in và tập hợp đơn cho sinh viên. Nhưng khi tình hình dịch ổn, Sinh viên được đi học trở lại bình thường thì chủ động thực hiện.
  • SV đã được duyệt đơn rút học phần, sau này làm đơn đăng ký học ghép không đóng phí khi có Lớp bắt đầu triển khai học phần đã rút. Riêng đối với Kiến tập, Thực tập và Khóa luận tốt nghiệp thì phải chờ có kế hoạch theo khóa để đăng ký.
  • Cuối cùng, việc rút học phần sẽ làm chậm tiến độ học tập, ảnh hưởng đến thời gian xét tốt nghiệp nếu chưa hoàn thành sớm, vì vậy sinh viên nên cân nhắc trước khi làm đơn.