Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á được cấp mã số ISSN

Ngày 28/04/2022, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng đã được Cục Thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp mã số chuẩn quốc tế ISSN (International Standard Serial Number) với dãy số ISSN: 2815-5807.

ISSN là viết tắt của “International Standard Serial Number”, được xem như mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ, là “thẻ căn cước” để đi lại trong “làng” thông tin thế giới. ISSN là một mã số được công nhận trên phạm vi toàn thế giới nhằm xác định nhan đề của các xuất bản phẩm. Khi đã có chỉ số ISSN, thì tạp chí sẽ được quốc tế thừa nhận chính thức và giới thiệu trên quy mô toàn cầu. Tại Việt Nam, từ ngày 11/03/2005, UNESCO chính thức chấp nhận Việt Nam là thành viên của Mạng lưới ISSN quốc tế, được tổ chức tiến hành triển khai việc đăng ký và cấp mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ trên lãnh thổ Việt Nam. Ở Việt Nam, từ năm 2012, chỉ những bài báo khoa học được đăng ở các tạp chí có chỉ số ISSN mới được Hội đồng Chức danh giáo sư các cấp xem xét, tính điểm.

Hệ thống ISSN được phác thảo như một tiêu chuẩn quốc tế ISO vào năm 1971 và được ấn hành với tên gọi ISO 3297 vào năm 1975.  ISSN gồm tám chữ số, được phân cách làm hai phần (mỗi phần gồm bốn chữ số) bởi một dấu gạch nối. Chữ số cuối (có thể là một trong các chữ số từ 0 đến 9 hoặc chữ cái X) là chữ số kiểm tra.