Thông báo Các mốc TTTN, KLTN và lịch bảo vệ kèm ds phân công GVHD

Khoa Du lịch thông báo Các mốc TTTN, KLTN và lịch bảo vệ kèm ds phân công GVHD

  • Thời gian triển khai TTTN và KLTN: từ 06/02 - 10/6/2023
  • Thời gian tối thiểu TTTN là 12 tuần tính từ ngày bắt đầu làm việc.
  • Sinh viên có thể kéo dài thời gian đến tối đa ngày 24.05 để lấy thêm dữ liệu nếu cần.
  • Thời gian hoàn thành Khóa luận: 24/5/2023
  • Thời gian bảo vệ: Tuần thứ 2-3/6/2023 ( theo dõi các thông báo để cập nhật ngày bảo vệ chi tiết, lịch vảo vệ chi tiết được công bố cùng lúc với danh sách sinh viên đủ điều kiện tham dự bảo vệ hội đồng).
  • Link phân công Giảng viên hướng dẫn TTTN và Giảng viên hướng dẫn KLTN (2sheet): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i5K0Tinh0WxpRfyHxZHRCxH-b6_ss_5V/edit?usp=sharing&ouid=117405279032446807632&rtpof=true&sd=true

Lưu ý:

  • SV chủ động liên hệ GVHD theo ds Phân công. 
  • GVHD chủ động tạo group riêng để trao đổi với sinh viên

Trân trọng!