Thông báo đăng ký Đề tài NCKH Sinh viên Khoa Du lịch năm học 2021-2022

Tiếp nối những thành công của Sinh viên Du lịch với NCKH năm 2020-2021, năm học 2021-2022, Khoa Du lịch triển khai thông báo đăng ký Đề tài NCKH Sinh viên Khoa Du lịch

 

Đối tượng: Sinh viên các Khóa 20, 19, 18 thuộc Khoa Du lịch

Điều kiện để đăng ký đề tài NCKH như sau:

- Đăng kỳ đề tài cấp khoa, trường, điểm TB năm trước đó phải >3.2

- Một đề tài tối đa 03 Sinh viên/ 01 nhóm NCKH

- Đăng ký đề tài cấp khoa/trường nếu bảo vệ thành công sẽ được xem xét miễn khóa luận tốt nghiệp, được dự hội nghi khoa học cấp trường và các phần thưởng khác

- Được đăng bài viết trong kỷ yếu hội nghị/tạp chí của nhà trường

- CÁC BẠN CÓ THỂ SỬ DỤNG TIỂU LUẬN HỌC PHẦN PPNCKH để đăng ký, sau đó bổ sung và hoàn thiện thiêm để bảo vệ cấp khoa

- Sau khi đăng ký, khoa sẽ rà soát, lựa chọn, chấp nhận và phân công GV hướng dẫn các bạn thực hiện đề tài.

Link đăng ký: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DnkI-Iz3w1zRQo3Ie1uurglDLjTD9JgB/edit#gid=1115775867