THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ DANH SÁCH TÊN ĐỀ TÀI MẪU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2022-2023

Khoa du lịch triển khai cho sinh viên danh sách tên đề tài mẫu khóa luận tốt nghiệp năm 2022-2023, và thông báo quy trình đăng ký tên đề tài khóa luận của sinh viên

1. Yêu cầu: 1 nhóm đề tài: Gồm 3-5 sinh viên

2. Quy trình đăng ký:
+ Sinh viên đọc danh sách tên đề tài mẫu và lựa chọn tên đề tài trong danh sách. (Tại mục 3)

+ BCS triển khai cho sinh viên đăng ký theo mẫu và chuyển thông tin cho CVHT. Link để tải mẫu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EURfWP-PszcAwmg-bdpPQLDT8X7OLCh8/edit#gid=36582458

+ Lưu ý: BCS và CVHT rà soát highlight đỏ các trường hợp ko đảm bảo yêu cầu 3-5 sinh viên. Hạn cuối BCS chuyển cho CVHT là: 11h00 ngày 12/01/2023 (Thứ 5)
+ CVHT rà soát gửi file cho giáo vụ khoa. Cô Hiếu. Email: hieutt.kdl@donga.edu.vn. Hạn cuối: 17h00 ngày 12/01/2023 (Thứ 5)

3. Danh sách tên đề tài mẫu KLTN: