Khảo sát nhu cầu thực tập sinh viên năm 2022-2023

Nhằm chuẩn bị các vị trí thực tập cho năm học 2022 và 2023 và mở các lớp ngoại ngữ phù hợp cho sinh viên có mong muốn thực tập quốc tế. Khoa Du lịch mở khảo sát yêu cầu 100% sinh viên các khóa 20,19 tham gia.

Nhằm chuẩn bị các vị trí thực tập cho năm học 2022 và 2023 và mở các lớp ngoại ngữ phù hợp cho sinh viên có mong muốn thực tập quốc tế. Yêu cầu 100% SV K19, 20 tham gia khảo sát, sinh viên không khảo sát đồng nghĩa đã có đơn vị thực tập và tự túc, Khoa không giải quyết các trường hợp phát sinh. Thời hạn khảo sát đến 11h00 ngày 11/02/2022.

Link khảo sát: https://forms.gle/fD8V1zUfd6uox2SL7

Kính đề nghị BCS và CVHT các lớp triển khai về lớp mình, đảm bảo 100% sinh viên lớp tham gia khảo sát

Trân trọng!