Quy định tổ chức, quản lý sinh viên thực tập và làm việc ở nước ngoài

Quy định tổ chức, quản lý sinh viên thực tập và làm việc ở nước ngoài

Khoa Du lịch gửi thông báo về Quy định tổ chức, quản lý sinh viên thực tập và làm việc ở nước ngoài và một số biểu mẫu kèm theo:

1. Mẫu 01-ĐNHTDN.Danh sách SV đăng ký tham gia chương trình internship

2. Mẫu 02 - ĐNHTDN .Đơn đăng ký tham gia thực tập ở nước ngoài

3. Mẫu 03 - ĐNHTDN. Cam kết SV tham gia chương trình internship

4. Mẫu 04-ĐNHTDN. Đơn xin rút chương trình internship

5. Mẫu 05-ĐNHTDN. Danh sách SV trúng tuyển chương trình Internship)

6. Mẫu 6-ĐNHTDN. Đề nghị ra quyết định cử SVTTNN

7. Mẫu 07-ĐNHTDN.Quyết định cử SV thực tập ở nước ngoài)

8. Mẫu 08-ĐNHTDN.Quyết định vv tiếp nhận SV sau kỳ TTTN NN

9. Mẫu 9-ĐNHTDN. Báo cáo thực tập ( hằng tháng)

10. Mẫu 10-ĐNHTDN. Hướng dẫn trình bày báo cáo tốt nghiệp

11. 886. Quyết đinh ban hành Quy định tổ chức, quản lý sinh viên thực tập và làm việc tại NN

Sinh viên xem và tải quy đinh và các biểu mẫu tại đây