Thông báo Danh sách sinh viên Khóa 17 không đủ điều kiện tham gia thi chuyên đề Tốt nghiệp năm học 2020-2021

Khoa Du lịch thông báo danh sách sinh viên Khóa 17 không đủ điều kiện tham gia thi chuyên đề Tốt nghiệp năm học 2020-2021