Thông báo về các kỳ thi CĐR Ngoại ngữ và lớp ôn tập trong tháng 07/2021

Thông báo về các kỳ thi CĐR Ngoại ngữ và lớp ôn tập trong tháng 07/2021 để thông tin đến SV được biết và đăng ký.