TB v/v lựa chọn chuyên môn nghề nghiệp

Bắt đầu vào năm học thứ hai, các bạn sinh viên phải lựa chọn chuyên ngành mở rộng của chuyên môn nghề nghiệp. Sinh viên khối lữ hành được lựa chọn MỘT TRONG HAI Module sau:

THỜI HẠN ĐĂNG KÍ: 17h, ngày 26/08/2019

1. Đối tượng

  • Các SV các lớp AT18A1A, AT18A1B, AT18A2A

2. Các Khối Module lựa chọn

Module Dịch vụ giải trí (MICE) – Mở rộng ngành Lữ hành:

  • Nghiệp vụ hội nghị, hội thảo (3 TC)
  • Dịch vụ giải trí (3 TC) 
  • Đề án Kinh doanh dịch vụ bổ sung (3 TC) 
  • Ứng dụng truyền thông đa phương tiện (3 TC) 

Module Dịch vụ Khách sạn nhà hàng - Mở rộng ngành Khách sạn - Nhà hàng:

  • Nghiệp vụ Bàn (3 TC) 
  • Nghiệp vụ Chế biến món ăn (3 TC)
  • Quản trị nghiệp vụ Buồng (3 TC)
  • Quản trị nghiệp vụ Lễ Tân (3 TC)

3. Mẫu đăng kí

Kết thúc năm hai, các bạn sinh viên có cơ hội tham gia kì thực tập 1 năm chuyên ngành Khách sạn -Nhà hàng tại Nhật Bản hoặc tham gia thực tập trong nước. Vì vậy, việc chọn lựa chuyên môn mở rộng rất quan trọng và cần thiết ngay bây giờ.