Thông báo về việc đăng ký học lại các học phần bị nợ - Khoa Du lịch

Thông báo về việc đăng ký học lại các học phần lại 2 ngành: Quản trị Khách sạn và Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành - Khoa Du lịch

Nhằm đảm bảo tiến độ tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 17 và phục vụ mở lớp học lại cho sinh viên các Khóa 18,19 còn nợ một số học phần. Khoa Du lịch xin thông báo về việc đăng ký mở lớp học phần bao gồm: Học phần chuyên môn, ngoại ngữ, học phần kỹ năng và chính trị.

Sinh viên mở link Drive và đăng ký theo thông tin trong bảng.

Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zEdzEJjEbkw0xWpVqZ8Mqt20ulD-Q3MK/edit#gid=1349078678

Hạn chót đăng ký: 7h30 ngày 29.6.2021. Sau thời gian nói trên Khoa sẽ khóa link và tiến hành làm tờ trình mở lớp cho sinh viên theo bảng đăng ký trên.

Sinh viên lưu ý:

"- Lớp được mở theo yêu cầu khi đủ điều kiện: 5 sinh viên trở lên"

- Trường hợp không đủ 5 sinh viên thì ghép với các lớp Khóa sau khi có Lớp mới mở.

Trân trọng!