Thông báo về việc đăng ký học lại các học phần bị nợ - Khoa Du lịch

Khoa Du lịch tiếp tục triển khai cho sinh viên đăng ký học lại các học phần bị nợ môn

Thông báo về việc đăng ký học lại các học phần lại 3 ngành: Quản trị Khách sạn. Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Quản trị Nhà hàng

Nhằm Phục vụ mở lớp học lại cho sinh viên nợ một số học phần. Khoa Du lịch xin thông báo về việc đăng ký mở lớp học phần riêng : Học hần chuyên môn, học phần kỹ năng và chính trị

Sinh viên mở link Drive và đăng ký theo thông tin trong bảng.

Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zEdzEJjEbkw0xWpVqZ8Mqt20ulD-Q3MK/edit#gid=816895497

Sinh viên đăng ký trong link, khi đủ số lượng 5 sinh viên đăng ký cùng học phần sẽ đủ điều kiện mở lớp, Khoa sẽ có thông báo nộp phí học lại, và chờ thông báo lịch học, ưu tiên các khóa cũ còn nợ môn chưa tốt nghiệp nhé.

Sinh viên lưu ý:

"- Lớp được mở theo yêu cầu khi đủ điều kiện: 5 sinh viên trở lên"

Trân trọng!