Thông báo về việc đăng ký học lại môn Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Đăng ký học lại môn Giáo dục Thể chất (GDTC) và Giáo dục Quốc phòng - An ninh (GDQP-AN)

Thực hiện kế hoạch Năm học 2020-2021, Trung tâm Giáo dục Thể chất - Quốc phòng thông báo đến các đơn vị (phòng/khoa), Cố vấn học tập và sinh viên (SV) về việc đăng ký học lại môn Giáo dục Thể chất (GDTC) và Giáo dục Quốc phòng - An ninh (GDQP-AN) như sau:

  1. Đối tượng: SV các khóa trước (Khóa 17,18,19) chưa hoàn thành Chương trình môn GDTC, môn GDQP-AN đối với Bậc đại học hệ chính quy và hệ liên thông.
  2. Thời gian đăng ký : Từ ngày 22/03/2021 đến hết ngày 10/04/2021.
  3. Hình thức đăng ký: SV liên hệ Trung tâm Giáo dục Thể chất - Quốc phòng để được hướng dẫn hồ sơ đăng ký học môn GDTC (Thầy Long, điện thoại 0905166916; Email: longnv@donga.edu.vn); môn GDQP-AN (Cô Tính, điện thoại: 0905010735; Email: tinhltn@donga.edu.vn).
  4. Đề nghị Cố vấn học tập truyền thông nội dung này đến SV và triển khai cho SV đăng ký học lại môn GDTC và GDQP-AN.
  5. Sau thời gian trên nếu SV không đăng ký học lại thì mọi vấn đề liên quan đến việc xét tốt nghiệp chậm trễ của SV Trung tâm Giáo dục Thể chất -Quốc phòng không chịu trách nhiệm.

          Vậy Trung tâm Giáo dục Thể chất - Quốc phòng thông báo đến các đơn vị (phòng/khoa), Cố vấn học tập, SV được biết để triển khai và nghiêm túc thực hiện./.