Thông báo về việc phân công Giáo viên hướng dẫn TTNN1 và cập nhật địa chỉ đơn vị thực tập đối với sinh viên thực tập tự túc

Khoa Du lịch thông báo về việc phân công Giáo viên hướng dẫn TTNN1 và cập nhật địa chỉ đơn vị thực tập đối với sinh viên thực tập tự túc

Khoa du lịch thông báo các thông tin liên quan đến việc TTNN1 áp dụng cho sinh viên K19, ngành Quản trị Khách sạn như sau:

1. Danh sách phân công Giáo viên hướng dẫn TTNN1:

Link: Đây

2. Đối với sinh viên đăng ký thực tập tự túc (không tham gia thực tập tại Phú Quốc), sinh viên cập nhật địa chỉ đơn vị thực tập theo link bên dưới. Đây là quy định bắt buộc, sinh viên không đăng ký được coi như không hoàn thành HP TTNN1 và bị điểm F

Link đăng ký: Đây

Trên đây là các thông tin liên quan về về việc phân công Giáo viên hướng dẫn TTNN1 và cập nhật địa chỉ đơn vị thực tập đối với sinh viên thực tập tự túc.

Ban cán sự và CVHT triển khai thông báo cho sinh viên lớp.