THÔNG BÁO Vv tổ chức thi lại KTHP cho sinh viên không đủ điều kiện thi HK1 2021-2022

Nhằm đảm bảo công tác tổ chức thi đúng qui định và thuận tiện cho việc đăng ký, bố trí lịch thi, Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên thông báo đến các Khoa, Giảng viên cố vấn học tập, Giáo vụ và sinh viên thực hiện đăng ký thi lại như sau

📣📣 Nhằm đảm bảo công tác tổ chức thi đúng qui định và thuận tiện cho việc đăng ký, bố trí lịch thi, Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên thông báo đến các Khoa, Giảng viên cố vấn học tập, Giáo vụ và sinh viên thực hiện đăng ký thi lại như sau:

👉 1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian đăng ký thi lại: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19/02/2022

- Thời gian tổ chức thi lại: Từ ngày 22/02/2022 đến ngày: 26/02/2022

👉 2. Lệ phí thi: 50.000 đồng/học phần (Sinh viên nộp tại BP Kế toán (P.201) trước buổi thi)

👉 3. Quy trình đăng ký và tổ chức thi Các bước nộp đơn đối với sinh viên:

- Bước 1: Sinh viên hoàn thành học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 trước khi thi lại.

- Bước 2: Làm đơn đăng ký thi lại

Mẫu: https://docs.google.com/document/d/1btRteqUzGDBpyzl9TJmkK6pWBsRRafzU/edit?usp=sharing&ouid=117405279032446807632&rtpof=true&sd=true

- Bước 3: SV nộp đơn (online hoặc trực tiếp cho Cố vấn học tập)

Các bước tiếp theo sau khi SV nộp đơn:

- Bước 4: Cố vấn học tập tổng hợp danh sách đăng ký của lớp theo mẫu. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rEbwWmCGdaZvEc56jcd6Q9dGEqxb706d/edit?usp=sharing&ouid=117405279032446807632&rtpof=true&sd=true

Nộp danh sách đăng ký thi và đơn thi lại của SV cho Giáo vụ Khoa.

- Bước 5: Giáo vụ Khoa tổng danh sách theo Khoa, kèm theo đơn SV chuyển về Trung tâm Khảo thí.

- Bước 6: Trung tâm Khảo thí chuyển danh sách về Phòng Tài chính - Kế toán để kiểm tra, đối chiếu công nợ học phí.

- Bước 7: Trung tâm Khảo thí bố trí, công bố lịch thi và tổ chức cho SV thi lại.

Vậy, Phòng QLĐT&CTSV thông báo đến giảng viên cố vấn học tập các Khoa, giáo vụ khoa, sinh viên và các cá nhân liên quan được biết và thực hiện./.