Thông báo xét tốt nghiệp đối với sinh viên học lại

Khoa Du lịch thông báo về việc xét tốt nghiệp đối với các sinh viên học lại