Kế hoạch gặp mặt sinh viên Khoa Du lịch thực tập tại Phú Quốc

Thông báo về kế hoạch gặp mặt sinh viên Khoa Du lịch thực tập tại Phú Quốc