HỒ SƠ BÁO CÁO + ĐIỂM THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP 2 KHÓA 18,19

Để hoàn thành tính điểm cho học phần Thực tập nghề nghiệp 2, SV thực hiện đầy đủ các hồ sơ sau:

1/ Phiếu đánh giá của Doanh nghiệp, 

- Đối với SV: nhận đánh giá của Doanh nghiệp chuyển cho GVHD (mẫu đính kèm):

https://drive.google.com/file/d/17PepOtLZqMUzDOb92cMhcci1NrNFL4l8/view?usp=sharing

- Đối với GVHD: Tổng hợp phiếu đánh giá của SV theo lớp, chuyển về giáo vụ.

2/ Báo cáo thực tập nghề nghiệp 2, 

- Đối với SV: làm theo hướng dẫn Khoa đã công bố tại link sau: 

https://dulich.donga.edu.vn/chi-tiet-bai-viet/huong-dan-lam-bai-bao-cao-thuc-tap-nghe-nghiep-12--ttnn12--thuc-tap-tot-nghiep--tttn--nam-hoc-2021-2022-27252

- Đối với GVHD: tổng hợp  báo cáo của SV theo từng lớp ở các sheet (mẫu đính kèm) gửi cho giáo vụ 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zih0jONeESX_hAs9vjo0ebYQQz7Q-cnIidrplr_3zJw/edit#gid=1167612127

Sau khi hoàn thành phiếu đánh giá DN và Báo cáo TTNN2 , GVHD tiến hành nhập điểm lên hệ thống uda.edu.vn => thông báo cho SV kiểm tra điểm, xử lý thắc mắc => thực hiện bàn giao điểm cho giáo vụ. 

Thời hạn bàn giao điểm đến hết ngày 15.5.2022

Kính báo thầy cô triển khai cho SV và thực hiện đúng hạn. Trân trọng./.

--