Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Đại học)

Năm học Học kỳ Tên học phần Số tín chỉ
Năm 1 Học kỳ 1 Văn hóa tổ chức 1
Tổng quan Du lịch 2
Tin học đại cương 2
General English 2 4
Học kỳ 2 Phương pháp học đại học 1
Kinh tế vi mô 3
Quản trị học 3
Tâm lý khách Du lịch 2
Lý thuyết nghiệp vụ bàn 2
Tin học văn phòng 2
General English 3 4
Năm 2 Học kỳ 3 Kinh tế vĩ mô 3
Toán kinh tế 3
Kỹ năng giao tiếp trong DL 2
Nghiệp vụ Buồng 4
General English 4 4
Học kỳ 4 Anh văn chuyên ngành KS 3
Anh văn chuyên ngành LH 3
Thực hành nghiệp vụ bàn 4
Nghiệp vụ bar 4
LT Nghiệp vụ Lễ tân KS 2
TH Nghiệp vụ lễ tân 4
T.Tập NV khách sạn 3 tháng 3
Communication 1 3
Năm 3 Học kỳ 5 Lịch sử văn minh thế giới 2
Kế toán Du lịch 2
Tổ chức sự kiện 3
Nghiệp vụ hướng dẫn 1 2
Nghiệp vụ hướng dẫn 2 3
General English 6 4
English for TOEIC 1 3
Học kỳ 6 Phương pháp NCKH 1
Pháp luật đại cương 2
Cơ sở Văn hóa Việt Nam 2
Địa lý du lịch 2
Xây dựng và thực hiện chương trình du lịch 3
Marketing du lịch 1 2
Marketing du lịch 2 2
Nghiệp vụ Lữ hành 1 2
Nghiệp vụ Lữ hành 2 2
Communication 2 3
Năm 4 Học kỳ 7 Quản trị nguồn nhân lực 3
Chăm sóc khách hàng 2
T.Tập NV Lữ hành 3 tháng 4
Phần mềm quản lý KS-NH 2
Học kỳ 8 Triết học MLN 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
Đường lối cách mạng VN 2
Quản trị nhà hàng 2
Quản trị kinh doanh lữ hành 3
Quản trị chất lượng DV DL 3
Đề án 1
Phần mềm đồ họa Codrel 2
Communication 3 3
Năm 5 Học kỳ 9 Tư duy phản biện và sáng tạo 2
Quản trị doanh thu khách sạn 3
Thực tập tốt nghiệp 3 tháng 4
English for TOEIC 2 3
Học kỳ 10 Khóa luận tốt nghiệp 2 tháng 6