Thông báo về hạn nộp báo cáo Kiến tập Khóa 21 và TTNN1 của Khóa 20 ngành QT Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Khoa Du lịch Thông báo về hạn nộp báo cáo Kiến tập Khóa 21 và báo cáo TTNN1 của Khóa 20 ngành QT Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

1. Đoàn Kiến tập Đà Nẵng - Huế - Đà Nẵng:

- Báo cáo kiến tập của Khóa 21

- Báo cáo TTTN 1 của Khóa 20 ngành QT Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Hạn đến 15/04/2022

2. Đoàn Kiến tập Đà Lạt

- Báo cáo kiến tập của K21

- Báo cáo TTTN 1 của Khóa 20 ngành QT Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Hạn đến 10/05/2022

Thầy cô GVHD Kiến tập và GVHD TTNN 1 của Khóa 20 ngành QT Dịch vụ Du lịch và Lữ hành phải hoàn thành điểm trước 15/5/2022

Lưu ý:

Hướng dẫn làm báo cáo TTNN1: https://dulich.donga.edu.vn/chi-tiet-bai-viet/huong-dan-lam-bai-bao-cao-thuc-tap-nghe-nghiep-12--ttnn12--thuc-tap-tot-nghiep--tttn--nam-hoc-2021-2022-27252

Hướng dẫn làm báo cáo Kiến tập: https://dulich.donga.edu.vn/chi-tiet-bai-viet/huong-dan-bai-bao-cao-kien-tap-2020-2021-25410