TỔNG HỢP DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN NĂM HỌC 2023-2024

TỔNG HỢP DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN NĂM HỌC 2023-2024

Khoa Du lịch thông báo danh mục đề tài NCKH của sinh viên đăng ký thực hiện năm học 2023 - 2024. 

Yêu cầu đối với các đề tài SV NCKH:

1. Các đề tài phải có mục tiêu và đối tượng nghiên cứu phù hợp với mục tiêu đào tạo của các học phần trong chương trình đào tạo của người học; có sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, phương pháp định tính, hoặc các phương pháp nghiên cứu khác;

2. Đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, phục vụ học tập trong nhà Trường;

3. Đề tài phải đảm bảo tính mới, không trùng lặp với các công trình nghiên cứu đã có;

4. Mỗi đề tài SV NCKH do 01 SV chịu trách nhiệm thực hiện chính, số lượng thành viên tham gia không quá 05 SV (khuyến khích có sự tham gia đồng thời của SV trên 2 niên khoá). Mỗi SV tham gia nghiên cứu tối đa 01 đề tài NCKH/1 năm học;

5. Sinh viên thuộc các đơn vị khác nhau có thể tham gia trong cùng một nhóm nghiên cứu; Khoa có sinh viên chịu trách nhiệm chính là đơn vị quản lý đề tài này;

6. Mỗi đề tài có 01 GV hướng dẫn, trong trường hợp đặc biệt cần có sự hỗ trợ hướng dẫn của 01 giảng viên khác, đại diện đề tài thực hiện đề nghị bổ sung nhân sự hướng dẫn; đề nghị sẽ được xem xét bởi lãnh đạo Kha và Trưởng phòng QLKH;

7. Giảng viên hướng dẫn (GVHD) có trách nhiệm tham gia hướng dẫn SV NCKH, chịu trách nhiệm về nội dung của đề tài được phân công hướng dẫn, tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc về đạo đức nghiên cứu và các quy định hiện hành. Khuyến khích GVHD chỉ hướng dẫn 01 đề tài để tập trung cho đề tài được hướng dẫn;

8. Các đề tài tham dự SV NCKH cấp khoa được yêu cầu sẵn sàng tham gia các cuộc thi SV NCKH cấp Trường và các cấp cao hơn (Thành phố, Bộ, Giải thưởng Euréka, ...)

Trên đây là danh sách GVHD, sinh viên tham gia NCKH chủ động liên hệ GV để thực hiện theo đúng tiến độ.

Trân trọng!